VERKOOPSVOORWAARDEN

Verkoopsvoorwaarden

Er wordt steeds gevraagd contant te betalen bij vertrek. Dit wil zeggen het totale bedrag heen en terug (indien zo geboekt) incl. BTW. Indien een factuur is gewenst, wordt deze na thuiskomst verstuurd.

Bij niet betaling op vervaldag (30 werkdagen na factuurdatum) is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een schadevergoeding van 15% verschuldigd.

U heeft tot 2 dagen voor het vervoer recht op annulatie. Last – minute boekingen (< 48u) vallen niet onder deze voorwaarde.

Bij annulatie binnen 48u wordt de helft van het totale bedrag aangerekend.

Het vervoer gebeurt onder verantwoordelijkheid van de klant, doch TaxiLuchthaven doet al het mogelijke om personen of goederen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. TaxiLuchthaven kan echter in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig afleveren van personen of goederen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming ongeacht het soort van veroorzaakte schade. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale factuurbedrag, ongeacht de omvang van direktaanwijsbare schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

De klant is gerechtigd op een schadevergoeding van 20 % op het totaalbedrag, met een maximum van 40 € als wij het contract vernietigen of door ons toedoen de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, met uitzondering van overmacht.

TaxiLuchthaven is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door ons of door overmacht.

Alle klachten aangaande factuur of diensten, dienen per aangetekend schrijven te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.

Indien en voor zover enige bepalingen van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde arbiter. Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijden door TaxiLuchthaven worden gewijzigd en zijn direct beschikbaar op TaxiLuchthaven.be. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.

Beste tarieven
24/7 vervoer
24/7 vervoer
Eenvoudige boeking